Ekologická újma

 • Základní a podrobné hodnocení rizik ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb., a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. v platném znění
 • Koho se hodnocení týká:
  • Provozování zařízení podléhající vydání IPPC
  • Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
  • Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
  • Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních
  • Odběr povrchových nebo podzemních vod
  • Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
  • Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod
  • Zacházení se závadnými látkami podle zákona o vodách
  • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
  • Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní, vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě
  • Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty