Environmentální legislativa

  • informování o změně právních předpisů dle zákona o odpadech, o ochraně ovzduší, vodního zákona, posuzování vlivů na životní prostředí, předcházení a náprava ekologické újmy aj.

Našimi stávajícími, případně potenciálními zákazníky jsou původci odpadů (např. lékaři, zdravotnická zařízení, laboratoře, nemocnice, autoservisy, dopravci, skladové a výrobní firmy, průmyslové podniky a korporace, stavební firmy aj.), zařízení k nakládání s odpady (zařízení ke sběru a zpracování autovraků, třídírny odpadů, mobilní zařízení, překladiště odpadů, sklady odpadů, a další provozovatelé zařízení zabývající se recyklací, využití či zpracováním odpadů), kolektivní systémy, obce a města, povinná osoba, výrobce, akreditovaný zástupce anebo investor v oblasti nakládání s odpady.