Odpadové hospodářství

 • Zařazování odpadů dle Katalogu odpadů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění,
 • značení, třídění, a zajištění odvozu odpadů oprávněnou osobou k převzetí odpadu,
 • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) pro shromažďované či skladované odpady a jejich označení,
 • zpracování ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů (OLPNO) v systému SEPNO,
 • vedení průběžné evidence odpadů (specializovaný software) a provozního deníku o produkci a nakládání s odpady,
 • vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady (ISPOP) a výkazu o odpadech na ČSÚ (pro původce produkující více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok,
 • zpracování žádostí k získání nezbytných souhlasů dle zákona o odpadech (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, souhlas k upuštění od třídění, apod.),
 • zpracování provozních řádů zařízení a havarijních plánů,
 • zpracování plánu odpadového hospodářství a jeho aktualizace (obce, kraje),
 • poradenství v oblasti povinností při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními (pneumatiky, oleje jiné než surové minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, použité elektrozařízení a svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad),
 • poradenství v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu ze solárních panelů,
 • zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru (ISPOP),
 • zastupování původce odpadu při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
 • zajištění funkce Odpadového hospodáře dle § 15 zákona o odpadech,
 • informování o změně právních předpisů v odpadovém hospodářství,
 • konzultační, legislativní a poradenský servis v dané oblasti,
 • optimalizace odpadového hospodářství původce odpadů (firma, obce, aj.),
 • školení zaměstnanců o nakládání s odpady,
 • zpracování odborných studií, analýz v oblasti odpadů,
 • realizace odpadových auditů v místě provozu.